SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


AKTUALITA - Slovenská legislatíva zužuje možnosti prijímania vyslaných zamestnancov


Dňa 8. februára 2018 bola prijatá novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorou sa vypúšťa § 22 ods. 10 súčasného znenia zákona. Ustanovenie doposiaľ umožňovalo vysielať štátnych príslušníkov tretích krajín do Slovenskej republiky na základe uzatvorenej zmluvy o výkone prác na území SR, zamestnávateľom z nečlenského štátu EÚ.

Cudzinec mohol na Slovensku pracovať a zotrvať po dobu dlhšiu ako 90 dní na základe udeleného povolenia na zamestnanie a prechodného pobytu.

S účinnosťou od 1. mája 2018 sa zrušuje možnosť slovenského zamestnávateľa, zamestnávať takto vyslaných zamestnancov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny napriek stanovenému dátumu účinnosti novely majú celoplošne nariadené pozastavenie vydávania povolení na zamestnanie na základe zmluvy o výkone prác na Slovensku. Novela sa nevzťahuje na krátkodobé vysielanie zamestnancov ani na vysielanie zamestnancov z členských štátov EÚ.

Aké ďalšie možnosti, či povinnosti zavádza novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018?

  1. Zamestnávateľom, ktorí doposiaľ využívali možnosť zamestnávania štátnych príslušníkov z tretích krajín formou obsadenia voľného pracovného miesta, sa lehota 30 pracovných dní povinného zverejňovnia voľného pracovného miesta skracuje na 20 pracovných dní.                                                           
  2. Zamestnávateľ, ktorý pôsobí v okrese s nižšou ako 5 % nezamestnanosťou nesmie z celkového počtu zamestnancov, zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovnej pozícii s nedostatkom pracovnej sily podľa zoznamu zverejneného úradom práce.                                         
  3. Podmienkou k udeleniu povolenia na zamestnanie bude, že zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.                                                                                                                                                                          
  4. Ubytovanie, bude po novom zodpovedať minimálnym zákonným štandardom.                                                                                                                             
  5. V prípade vysielania štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnávateľom z členského štátu EÚ, je zamestnávateľ pri plnení notifikačnej povinnosti voči úradu práce k informačnej karte pripojiť doklad potvrdzujúci vhodné zabezpečenie ubytovania, kópiu osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch a kópiu dokladu o pobyte na území vysielajúceho členského štátu.
      ©SSOK 2014