Prihláška na seminár : Test
Týmto sa záväzne prihlasujem pod podmienkami uvedenými v Záväznej prihláške (na stránke www.ssok.eu v sekcii Semináre-fora).


Právnická osoba:
Fyzická osoba – podnikateľ:
Odoslať
SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky

SEMINARE - FORA

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY

POZVÁNKA
Pozývame Vás na seminár

SLOVENSKO-SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY
(Zamestnávanie a vysielanie srbských občanov na prácu na Slovensko alebo Premiestňovanie podnikateľskej činnosti (jej časti) zo Slovenska do Srbska)

TERMÍN KONANIA:
22. (piatok) september 2017

CIEĽ SEMINÁRA:
Poskytnúť odborné informácie uznávanými expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní a účtovníctva zo Srbska a Slovenska o možnostiach zamestnávania občanov Srbska na Slovensku (krátkodobé, resp. dlhodobé vysielanie amestnancov) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska. Seminár je určený nielen pre personálne agentúry, ktoré zabezpečujú pracovnú silu pre slovenské obchodné a výrobné podniky, firmy z oblasti daňového a účtovného poradenstva ale i podnikateľské subjekty, ktoré chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a využiť tamojšie benefity poskytované zahraničným investorom.

PROGRAM:
08,30 – 09,00 Prezentácia
09,00 − 12,00 Zamestnávanie cudzincov zo Srbska (vrátane vysielania zamestnancov)
13,00 – 15,00 Premiestňovanie podnikateľskej činnosti do Srbska – zakladanie spoločností, premiestňovanie časti podnikateľskej činnosti spoločností do Srbska, daňové a odvodové zaťaženia v Srbsku

ODBORNÝ GARANT:
Advokátska kancelária „Kralik & Partners“, ktorá sa dlhodobo zaoberá poradenstvom v oblasti obchodného, pracovného práva, daní a účtovníctva v krajinách západného Balkánu.

LEKTORI:
- Dr. Králik Miroslav, expert na obchodné právo krajín západného Balkánu (Slovensko)
- Ing. Ivić Gordana, expert na dane a účtovníctvo (Srbsko) - preklad je zabezpečený
- JUDr. Mišeková Mária, odborník na pracovné právo a zamestnávanie cudzincov v SR

MIESTO KONANIA:
Vladimíra Clementisa 10, Bratislava - veľká zasadačka (budova daňového úradu)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Prihlásený účastník nečlen Slovensko – Srbskej obchodnej komory [95 eur/osoba]
Člen Slovensko Srbskej obchodnej komory [45 eur/osoba]
(V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady organizátora na seminár, študijné materiály, občerstvenie účastníkov a obed. V prípade neúčasti účastníka sa poplatok nevracia, je možné v tom prípade zaslať náhradníka.)

Uzávierka prihlášok je do 20. septembra 2017!

KONTAKTNÉ OSOBY:
Marcel Vereš tel.: 02/526 31 884 e-mail: office@ssok.eu,
Bc. Katarína Šulcová tel.: 02/526 30 111


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na seminár

SLOVENSKO – SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY

(Zamestnávanie a vysielanie srbských občanov na prácu na Slovensko alebo Premiestňovanie podnikateľskej činnosti (jej časti) zo Slovenska do Srbska)

TERMÍN KONANIA: 22. september 2017 (piatok)

MIESTO KONANIA:
Vladimíra Clementisa 10, Bratislava – budova daňového úradu

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Účastník nečlen (SLOVENSKO - SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY) [95 eur/osoba]
Účastník člen (SSOK) [45 eur/osoba]
(V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady organizátora, študijné materiály, občerstvenie pre účastníkov a obed. V prípade neúčasti účastníka sa poplatok nevracia, je možné v tom prípade zaslať náhradníka).

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Poplatok je treba zaplatiť na č. účtu: IBAN: SK05 1100 0000 0026 2172 7666
Variabilný symbol:
− v prípade právnickej osoby IČO spoločnosti
− v prípade fyzickej osoby - podnikateľa IČO podnikateľa
Uzávierka prihlášok je do 20. septembra 2017.
Kontakt: 02/526 31 884, office@ssok.eu
Kontaktná osoba: Marcel Vereš, koordinátor SSOK      ©SSOK 2014