SlovenskýSrpski
Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky

VITAJTE

Vážení priatelia,

vychádzajúc z faktu, že Slovenskú republiku a Republiku Srbsko spájajú priateľské vzťahy, ktoré sa zakladajú na kultúrnej, politickej a ekonomickej spolupráci, v polovici roku 2008 sa zrodila myšlienka o založení organizácie, ktorá by svojou činnosťou prispela k rozvoju ekonomickej spolupráce na prospech obidvoch strán.

Táto myšlienka našla aj svoje právne vyjadrenie. Dňa 31. októbra 2008 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bola registrovaná SLOVENSKO - SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA a 19. novembra 2008 sa v budove Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie SLOVENSKO - SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY.

SLOVENSKO - SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA je dnes skutočnosťou, a svojou činnosťou pomáha všetkým zainteresovaným podnikateľským subjektom na Slovensku a v Srbsku pri hľadaní nových obchodných partnerov a preto je SLOVENSKO - SRBSKÁ OBCHODNÁ KOMORA otvorená pre každú organizáciu, obchodnú spoločnosť alebo jednotlivca zainteresovanom zúčastniť sa projektu.

Slovensko - srbská obchodná komora je špecializovanou asociáciou najmä podnikateľov, založenou na podporu a rozvoj slovensko - srbských obchodných vzťahov.

Dôvody vzniku komory sú:

  1. Absencia relevantných obchodných informácií o Srbsku a podmienkach na podnikanie v tomto regióne Západného Balkánu
  2. Neexistencia organizovanej inštitucionálnej aktivity a koordinácie medzi firmami zo Slovenska, ktoré si Srbsko zvolili ako svoju investičnú a obchodnú destináciu.
  3. Zjavný záujem srbských podnikateľských subjektov (obchodných spoločností a živnostníkov) o uplatnenie sa na trhoch Európskej únie cez Slovensko zakladaním vlastných firiem (najmä dcérskych spoločností alebo pobočiek) na Slovensku.

Už na prvom ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovensko – srbskej obchodnej komory, ktoré sa konalo za podpory podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sa zúčastnilo vyše 40 členov zakladateľov, tak zo Slovenska ako aj zo Srbska. Slovensko – srbská obchodná komora spolupracuje so všetkými relevantnými asociáciami, ktoré vo svojom predmete činnosti majú rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Srbskom.

V zmysle stanov komory je komora otvorená na spoluprácu s podobnými stavovskými organizáciami ako sú napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora, Obchodná komora Srbska, Obchodná komora Vojvodiny a jej regionálne obchodné komory, záujmové združenia a iné asociácie a jednotlivci. Komora spolupracuje s diplomatickými misiami Srbska (v Bratislave) a Slovenska (v Belehrade) a aktívne sa zapája do podujatí, ktoré majú súvis s predmetom činnosti komory.

S úctou,
Dr. Miroslav Králik, predseda SSOK

      ©SSOK 2014