SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovensko - srbské obchodné alternatívy v Trenčíne

Dňa 13. apríla roku 2018 bol v Trenčíne v priestoroch regionálnej obchodnej a priemyselnej komory – SOPK uskutočnený ďalší seminár pod názvom "Slovensko – Srbské obchodné alternatívy".  Podujatie bolo organizované trenčianskou regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou v spolupráci so Slovensko – srbskou obchodnou komorou a v spolupráci so štátnymi inštitúciami - Inšpektorát práce Trenčín (IP), oddelením cudzineckej polície Policajného zboru SR Trenčín, (CP PZ SR) a Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny SR Trenčín (UPSVaR SR). Seminár bol určený pre podnikateľské subjekty ktoré majú záujem o informácie a chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a tiež využiť tamojšie benefity poskytované zahraničným investorom. Zaujímavý bol tiež  pre personálne agentúry, ktoré zabezpečujú pracovnú silu pre slovenské podniky a pre firmy z oblasti daňového a účtovného poradenstva. 

Hlavnou témou semináru bolo vysielanie zamestnancov zo Srbska za prácou na Slovensko, no tentoraz si účastníci semináru mohli vypočuť aj konkrétne príklady uplatňovania legislatívy v praxi. Prednášajúci predstavili spôsob akým túto problematiku riešia jednotlivé štátne rezorty, čo bolo zaujímavé pre účastníkov semináru ktorí mohli porovnávať jednotlivé zákonné postupy v rámci zamestnávania cudzincov z rôznych zdrojov, týkajúcich sa prijímania, postupe pri prihlasovaní pobytu, práv a povinností zamestnávateľov voči zamestnancom z tzv. "tretích krajín", konkrétne zo Srbska. Na seminári boli prezentované témy týkajúce sa právneho rámca prijímania zahraničných zamestnancov, uznania dokladov o vzdelaní cudzincov, nelegálneho a sezónneho zamestnávania a tiež odzneli novinky z nadchádzajúcich zmien v novele zákona o zamestnávaní. Novela zákona okrem iného upravuje a presnejšie špecifikuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín, ako aj právo a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Novelizácia tohto zákona vchádza do platnosti od 1.mája roku 2018. fausse rolex

Veľkým plusom semináru bola pre účastníkov možnosť vypočuť si aj konkrétne príklady z praxe na úrovní rôznych rezortov a tiež si mohli prezrieť konkrétne formuláre týkajúce sa zamestnávania cudzincov. Na konci semináru bola predstavená téma "Možnosti a benefity premiestňovania podnikových prevádzok do Srbska". Za Slovensko – srbskú obchodnú komoru témy prezentovali Predseda SSOK Dr. Miroslav Králik a JUDr. Mária Mišeková z právnej kancelárie Králik & Partners.      ©SSOK 2014