SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Srbský parlament schválil novely zákonov

Srbský parlament schválil zmeny Zákonníka práce a Zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení. Novela Zákonníka práce by mala prispieť k realizácii opatrení fiškálnej politiky so zámerom zveľadiť domáce a zahraničné investovanie do hospodárstva, zredukovať nelegálnu prácu a zvýšiť zamestnanosť. Tiež by mal zmenšiť nepotrebné administratívne záležitosti, ktoré neprispievajú k ochrane práv zamestnancov a sú značnou trovou pre zamestnávateľa. Podľa tlmočenia vlády Srbska, týmto zákonom zveľadia aj zákonodarný rámec, úlohou ktorého je podnietiť domáce a zahraničné investície do hospodárstva a prekonať hospodársku krízu, zvýšiť zamestnanosť, zabezpečiť hospodársky rast a zredukovať nelegálnu prácu. Novinkou v zákonníku je flexibilnejšie upravenie vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, v súlade s medzinárodnými štandardmi. Zákonník, okrem iného, určuje právo úhrady na podklade odpracovaných rokov vo výške 0,4 % za každý rok ale výlučne u aktuálneho zamestnávateľa a nie za všetky odpracované roky. Úhrada za výpoveď, ktorú robotník dostane ako technologický zvyšok, je minimum 1∕3 zárobku za každý rok odpracovaný u aktuálneho zamestnávateľa. Právo na odškodné pri odhode do dôchodku nie je viac tri ale dva priemerné platy zamestnanca. Zmeny zákonníka určujú aj právo na úhradu za nočnú prácu 26% ale nie aj úhradu za prácu v zmenách.Pracovný pomer na určitú dobu môže trvať dva namiesto doterajšieho jedného roka. Právo na dovolenku zamestnanec získa po mesačnej nepretržitej práci a nie ako doteraz po 6 mesiacoch. Za nevyužitú dovolenku viac nemá právo úhrady, vyjmúc prípadu, keď zamestnanec dostane výpoveď. Novela Zákonníka práce určuje aj menší počet dní platenej absencie z roboty. Namiesto 7 teraz je 5 dní za sobáš, pôrod manželky, ťažkú nemoc člena rodiny alebo jeho smrť. Za dobrovoľné darcovstvo krvi zákonník určuje dva voľné dni. Počas dovolenky zamestnanci majú právo na základný plat s minulou prácou za ten mesiac a nie ako doteraz priemer zárobku za posledné tri mesiace. V prípade, že je zamestnanec na nútenej dovolenke, má právo na 60% základného platu, zvýšeného o minulú prácu a nie ako doteraz na priemer svojho zárobku za posledné tri mesiace. Zmeny Zákona o dôchodkovom a invalidnom poistení určujú zvýšenie vekovej hranice pre odchod žien do dôchodku, počnúc od januára 2015 za každých 6 mesiacov. Do roku 2032 veková hranica pre ženy bude 65 rokov, respektíve vyrovnajú sa podmienky odchodu do dôchodku pre ženy s podmienkami pre mužov. Minimálne je potrebné odpracovať 15 rokov.Zákon určuje predčasný starobný dôchodok a trvalé zníženie predčasnej penzie o 0,34 % za každý mesiac predčasného odchodu do dôchodku pred všeobecnou vekovou hranicou. Na ročnej úrovni to činí 4,08%. Dôchodok na tomto podklade možno znížiť maximálne 20,4%. Predčasný starobný dôchodok môžu využívať všetci, ktorý majú odpracovaných 40 rokov. Od roku 2023 právo na predčasný dôchodok majú muži vo veku 60 a ženy 59,6 rokov. Nový zákon určuje, že žena, ktorá narodila jedno dieťa, na tom podklade má právo na dodatočných 6 mesiacov, žena s dvoma deťmi rok a žena, ktorá narodila tri a viac detí má právo na dodatočné 2 roky pracovnej doby. Zákon precíznejšie definuje určité kategórie poistencov, ktorí vykonávajú veľmi ťažkú, nebezpečnú a prácu škodlivú pre zdravie. Systém dôchodkového a invalidného poistenia v Srbsku sa zakladá na bežnom financovaní penzií, čo znamená, že všetci pracujúci a tí, ktorí na nejaký spôsob zarábajú, vyčleňujú prostriedky na finacovanie dôchodkov.


Srbský parlament


      ©SSOK 2014