SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Notárstvo ako novinka v Srbsku

notári budú uzavierať zmluvy

Ak sa túto jeseň rozhodnete osvedčiť kontrakt o kúpe bytu alebo ktorúkoľvek inú zmluvu o predaji nehnuteľnosti, namiesto k okienku súdu, vás usmernia k notárovi. Srbsko sa od 1. septembra 2014 stane poslednou európskou krajinou, ktorá do svojho právneho systému zavedie notárstvo. Kompetencie notára sa v právnom systéme začnú uplatňovať postupne. Výhradnou kompetenciou notára v Srbsku budú v prvom rade zmluvy vzťahujúce sa na nehnuteľnosti. Tým sa zredukujú administratívne záležitosti v rámci súdneho systému, a tiež sa umožní lepšia kontrola transakcií s nehnuteľnosťami. Úloha súdu v tejto oblasti doteraz spočívala v tom, že súdny úradník pri okienku súdu osvedčil podpis na kontrakte. Notár však bude sám uzavierať kúpno-predajné a iné zmluvy, týkajúce sa nehnuteľností. Súd svojou pečiatkou ručil iba za to, že zmluvu podpísala určitá osoba a nevhlboval sa do jej obsahu. Na rozdiel od súdnych úradníkov, notári budú sami uzavierať kúpno-predajné zmluvy, pričom budú kontrolovať tak formu ako aj obsah kontraktu. V prípade, že zistia určité pochybenia, sú povinní upozorniť zmluvné strany, pričom majú možnosť upozornenie zakomponovať do zmluvy alebo aj odmietnuť zmluvu uzavrieť. Týmto spôsobom sa vo veľkej miere predchádza prípadným sporom v súvislosti s nehnuteľnosťami, vrátane aj viacnásobného predaja bytov.Predpisy, upravujúce notársku činnosť, dávajú možnosť, aby sa pri uzavretí kúpnej zmluvy zmluvné strany dohodli, že kupujúci odovzdá do tzv. notárskeho depozitu sumu vo výške ceny nehnuteľnosti. Ide o osobitný depozitný účet, ktorý notár otvorí v orologi replica negozioniektorej banke. Z tohto účtu peňažné prostriedky presunú na účet predávajúceho až keď sa kupujúci registruje ako vlastník nehnuteľnosti. Takto sa chránia obe strany – predávajúcemu sa garantuje, že dostane svoje peniaze a kupujúcemu, že bude registrovaný ako vlastník nehnuteľnosti,replicas relojes ktorú kupuje.Notársky systém by mal v Srbsku, rovnako ako aj v niektorých krajinách regiónu, umožniť podstatne lepšiu právnu ochranu v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami. Pritom však nezvýši ich cenu, ako by sa možno mohlo predpokladať. Očakáva sa, že notárstvo podstatne prispeje k šetreniu prostriedkov, pretože zníži počet sporov, a tak občania nebudú platiť advokátov a súdne poplatky pri súdnych sporoch.Keďže sa notárstvo v druhej polovici roka 2014 stane jedinou možnosťou, prostredníctvom ktorej bude možné uzavrieť kontrakt, vzťahujúci sa na nehnuteľnosti (kúpa, predaj, hypotéka), zákon určuje, že sa zmluvy toho druhu budú môcť uzavierať len u notára, ktorý úraduje v okrese, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Od septembra v kompetencii notára budú aj darovacie zmluvy, zmluvy o rozdelení majetku po rozvode, doopatrovacia zmluva, testament. Zavedením notárskeho systému budú právne služby v oveľa väčšej miere prístupné občanom. Toho času v Srbsku neexistuje súd v každom okrese,replica watches ale každý okres bude mať po novom notára.
If you want to buy uk best tag heuer replica watches, you d better think about our website.

Just place an order online, you can receive waterproof tag heuer copy watches online conveniently and efficiently.      ©SSOK 2014