SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Valné zhromaždenie SSOK

Dňa 30.10.2014 v Bratislave sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory, na ktorom členovia prerokovali tento rokovací program:1. Otvorenie valného zhromaždenia Slovensko - srbskej obchodnej komory,2. Schválenie programu valného zhromaždenia,3, Voľba predsedu Slovensko – srbskej komory,replica watches uk 4. Informácia o zriadení Arbitrážneho súdu v Bratislave,5. Správa o činnosti komory od posledného valného zhromaždenia,6. Ukončenie zhromaždenia1.. Po otvorení schôdze, členovia Slovensko-srbskej obchodnej komory jednohlasne schválili navrhnutý rokovací program.replicas de relojes


dr Králik podáva expozé

2.. Do funkcie predsedu so štvorročným mandátom bol navrhnutý dr Miroslav Králik, ktorý podal krátke expozé o činnosti komory v uplynulom šesťročnom období a ozrejmil poslanie a úlohy tejto organizácie v budúcnosti. V ňom podčiarkol, že sa základná myšlienka komory podporovať obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom nezmenila, zmenil sa len prístup v jej realizácii. Treba ju totiž prispôsobovať potrebám členov komory, ich obchodným cieľom. Dokonca, dnes je väčšina členov SSOK práve z oblasti obchodu, majú svoj podnikateľský plán a zámer, ktorý im komora pomôže efektívnejšie zrealizovať. Za uplynulých 6 rokov SSOK získala určitú váhu nielen medzi srbskými a slovenskými podnikateľmi ale aj u štátnych orgánov a organizácii oboch krajín (napr. jednotlivé ministerstvá a veľvyslanectvá). rolex-chat Nie veľká ale stabilná členská základňa má nárok sa rozširovať, no nie predovšetkým preto, aby sama organizácia mala väčšie finančné prijmi z členského. Prvoradým cieľom je aby sa finančný zisk odzrkadlil na konte jej členov a nie na konte SSOK. Predseda dr Miroslav Králik informoval členstvo aj o projekte, o ktorý sa komora uchádza. Ide o grant sumy 40.000 € replica breitling financovaný mestom Viedeň v oblasti dopravy a energetiky. Na konci svojho prejavu predseda SSOK konštatoval, že komora môže obstať a účinne prispievať svojim členom len ak bude poznať ich podnikateľské ciele a plány. Preto je na jej členoch aby si spolu s vedením zvolili taký obsah činností, orologi replica ktorý prinesie úspech v ich podnikaní. 3.Členovia SSOK jednohlasne zvolili do funkcie predsedu dr Miroslava Králika. 4. Predseda dr M. Králik vysvetlil členstvu ako by mal fungovať Arbitrážny súd, aké sú výhody pri jeho rozhodovaní (lacnejší, spor nemusí byť zdĺhavý). Generálna tajomníčka SSOK Tijana Ćećezová uviedla príklad, koľko môže trvať súdne konanie a koľko by sa rozhodnutím AS mohlo získať v prospech klientov. 5. Správu o činnosti SSOK predseda dr M. Králik prakticky podal už v bode 2, nuž sa týmto rokovací program mimoriadneho valného zhromaždenia vyčerpal.


členovia SSOK na valnom zhromaždení

členovia Správneho výboru


      ©SSOK 2014