SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Čo priniesol nový Zákon o práci v Srbsku

Zákon o práci je zmenený v republike Srbsko predovšetkým preto aby sa zákonná regulácia zladila s európskym zákonodarstvom. Tiež je zrejmá snaha zákonodarcu aby v určitých segmentoch zredukoval záväzky zamestnávateľov, čo by malo rezultovať ľahším zamestnávaním. Predstavitelia odborov však mienia, že jednotlivé riešenia prispejú k destabilizácii trhu. Keď ide o všeobecné akty zamestnávateľa, akými sú pravidlá o práci alebo pravidlá o systematizácii a organizácii pracovných miest, Zákon o práci priniesol zmeny v spôsobe ich schvaľovania a podrobnejšie opisuje, čo všetko musia obsahovať. Zamestnávateľ je povinný pravidlá o práci replica watches doručiť reprezentačnému odboru najneskoršie 8 dní odo dňa jeho platnosti. Zamestnávateľ môže upraviť práva a záväzky, vyplývajúce z pracovného pomeru iba ak akceptoval iniciatívu reprezentačného odboru začať rokovania o uzavretí kolektívnej zmluvy. Predošlý zákon o práci určoval, že pravidlá o práci môže schváliť Správny výbor alebo aj riaditeľ, ak zamestnávateľ nemá Správny výbor. Podľa nového zákonného riešenia, zamestnávateľ je záväzný svojim ustanovujúcim aktom alebo inými všeobecnými aktmi, akými je napr. štatút, určiť, ktorý orgán je kompetentný schváliť pravidlá o práci. Prechodná doba na zladenie pravidiel o práci s novým zákonom je 6 mesiacov. Nadobudnutím platnosti nového Zákona o práci zamestnávateľ viac nie je záväzný zamestnancovi zvyšovať mzdu alebo plat za odpracované roky u iného zamestnávateľa, lež iba za odpracované roky uňho. Jedna z väčších zmien, ktorú priniesol nový Zákon o práci, sa vzťahuje na zmenu lehoty, na ktorú možno uzavrieť pracovný úväzok na dobu určitú. Teraz zamestnávateľ so zamestnancom môže uzavrieť pracovnú zmluvu na 24 mesiacov, pokým doteraz mohol maximálne na 12 mesiacov.


Zákon umožní lahšie zamestnávanie?

Jedna z väčších zmien, ktorú priniesol nový Zákon o práci, sa vzťahuje na zmenu lehoty, na ktorú možno uzavrieť pracovný úväzok na dobu určitú. Teraz zamestnávateľ so zamestnancom môže uzavrieť pracovnú zmluvu na 24 mesiacov, pokým doteraz mohol maximálne na 12 mesiacov. Nový Zákon o práci spresňuje, v ktorých prípadoch možno uzavrieť zmluvu o práci na určitú dobu. Taký pracovný pomer sa môže dohodnúť v prípadoch, keď je trvanie pracovného pomeru vopred obmedzené objektívnymi dôvodmi. Starý zákon ako podmienku takému pracovnému pomeru uvádzal sezónne práce, prácu na určitom projekte a potrebu po dodatočnej práci v prechodnom čase. Podľa nového zákonného riešenia, zamestnávateľ môže uzavrieť pracovnú zmluvu na dobu určitú kedykoľvek, replica watches ak je trvanie práce obmedzené objektívnymi dôvodmi. Zákon o práci priniesol aj zmenu v prospech zamestnancov. Týka sa to práva na dovolenku. Zamestnanec má totiž právo na dovolenku už po odpracovanom jednom mesiaci u zamestnávateľa. V starom zákone sa to právo nadobudlo až po odpracovaných 6 mesiacoch. Podľa nového zákona, zamestnanec viac nemôže za nevyužitú dovolenku dostať peňažnú úhradu, ako to bolo upravené starým zákonom. Výnimkou je len prípad, keď sa pracovný pomer skončí. Rovnako ako v starom, aj v novom Zákone o práci tehotným ženám je zaručené právo aby v prvých 32 týždňoch tehotenstva nepracovali nadčasovo alebo v noci. Zmenami zákona sa toto právo umožnilo aj dojčiacim matkám.


Bez nadčasovej práce a v noci


      ©SSOK 2014