SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Valné zhromaždenie SSOK

V piatok 07.04.2017 v Belehrade sa konalo Valné zhromaždenie Slovensko-srbskej obchodnej komory.

Ročnú správu o činnosti a hospodárení SSOK a návrh rozpočtu na tento rok podal predseda Dr. Miroslav Králik.

Dershane Batıkent

V správe konštatoval,že si komora za 9 rokov existencie určite vytvorila dobré meno a úspešne presadzuje svoje základné poslanie - podporovať vzájomnú spoluprácu slovenských a srbských hospodárskych subjektov a ich podnikanie v oboch krajinách. Aktivity, ktoré poznačili minulý rok, sa prejavovali v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou v Bratislave, ako aj v stálych stretnutiach predsedu SSOK s inými partnerskými komorami a štátnymi orgánmi tak na Slovensku ako aj v Srbsku. Pokiaľ ide o aktivity v tomto roku, tie budú závisieť od štruktúry jej členov. Komora samozrejme bude podporovať ich podnikateľské aktivity. Veľký potenciál pre firmy zo Slovenska ponúka srbský trh, predovšetkým ponukou pracovnej sily a legislatívnymi výhodami. SSOK určite pomôže svojim členom pri získavaní informácií a nadväzovaní kontaktov. 

swiss replica watches

ZÁPISNICA IX. Valné zhromaždenie Slovensko – srbskej obchodnej komory(ďalej aj „Valné zhromaždenie“ alebo „VZ“ a „SSOK“ alebo „Komora“) 

Miesto konania:  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade, Bulevar umetnosti 18, Belehrad

Dátum a čas konania VZ: 07.04.2017, o 9,00 h

Organizačný tím:Dr. Miroslav Králik, predseda SSOK, Bc. Rastislav Zorňan, JUDr. Jakub Kučerák 

Prítomní členovia Správnej rady: Dr. Miroslav Králik, predseda Branko Despotović, člen Zdenko Marko, člen

Prítomní členovia komory: 1.Dr. Miroslav Králik 2.Rastislav Zorňan 3.Zdenko Marko 4.Branko Despotović 5.Robertina Nadj – EUROPERSONAL, s.r.o. 6.Miodrag Milojević, PIM 7.Peter Ováry 8.Jakub Kučerák 9.Gordana Ivić

Prítomní členova komory na základe plnomocenstva:1.Branislav Pejcić 2.Vostok–Prom Group 3.Peter Zengo 4.Pavol Nekoranec 5.Martin Zloch

K bodu 1 a 2.Otvorenie VZ, schválenie rokovacieho programu a voľba predsedu VZ a zapisovateľa Predseda SSOK Dr. Miroslav Králik privítal účastníkov a predniesol návrh rokovacieho programu VZ, informoval účastníkov o počte prítomných členov a ich zástupcov a konštatoval, že je VZ uznášaniaschopné. Zároveň dal na schválenie navrhnutý Rokovací program VZ a navrhol zvolenie orgánov Komory nasledovne: predseda Dr. Miroslav Králik, zapisovateľ Bc. Rastislav Zorňan. Návrh rokovacieho programu:Bod 1. Otvorenie IX. Valného zhromaždenia Slovensko – srbskej obchodnej komory Bod 2. Schvaľovanie programu IX. Valného zhromaždenia Slovensko – srbskej obchodnej komory Bod 3. Schvaľovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok 2016 a rozpočtu Slovensko – srbskej obchodnej komory a rozpočet na nasledujúce obdobie Bod 4. Oficiálne ukončenie IX. Valného zhromaždenia Slovensko – srbskej obchodnej komory Uznesenie č. 1 a 2„VZ jednomyseľne schvaľuje navrhnutý program a orgány VZ. Do funkcie predsedu VZ sa volí Dr. Miroslav Králik a Bc. Rastislav Zorňan do funkcie overovateľa zápisnice.K bodu 3.Schvaľovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení za rok 2016 a rozpočtu Slovensko – srbskej obchodnej komory a rozpočet na nasledujúce obdobie Predseda SSOK Dr. Miroslav Králik prítomným členom predniesol správu o činnosti a hospodárení SSOK za rok 2016. V správe konštatoval, že si komora za 9 rokov existencie vytvorila dobré meno a úspešne presadzuje svoje základné poslanie - podporovať vzájomnú spoluprácu slovenských a srbských hospodárskych subjektov a ich podnikanie v oboch krajinách. Aktivity, ktoré poznačili minulý rok, sa prejavovali v spolupráci s Regionálnou hospodárskou komorou v Bratislave, ako aj v stálych stretnutiach predsedu SSOK s inými partnerskými komorami a štátnymi orgánmi tak na Slovensku ako aj v Srbsku. Významné boli aj kontakty s personálnymi agentúrami, ktoré vyhľadávajú zamestnancov na prácu na Slovensku. Predseda SSOK Dr. Miroslav Králik informoval členstvo, že z dôvodu legislatívnej zmeny na Slovensku, založenie Arbitrážneho súdu nebude realizované a fotosúťaž, plánovanú na rok 2016, SSOK posúva na tento rok. Pokiaľ ide o hospodárenie komory, predseda SSOK Dr. Králik konštatoval, že bolo pozitívne, SSOK hospodári vyrovnane a nemá žiadne povinnosti voči svojím partnerom a iným subjektom. Svoje povinnosti si komora hradí z vlastných príjmov (členského), ktoré za minulý rok predstavovali sumu 3.802,00 eur. K 31.12.2016 na účte komory bolo 3.613 eur a v pokladni 403,28 eur. Podľa slov predsedu sa komora bude týmto smerom uberať vo svojich aktivitách aj v nasledujúcom období. Pokiaľ ide o rozpočet SSOK na nasledujúce obdobie, komora bude svoju aktivitu financovať prevažne z vlastných príjmov a zároveň sa bude snažiť o čerpanie prostriedkov z fondov, ktoré sú svojmu obsahu blízke činnosti SSOK. Uznesenie č. „Výročná správa o činnosti a hospodárení Komory za rok 2016, ako aj rozpočet Komory VZ schvaľuje jednomyseľne.“ K bodu 4.Oficiálne ukončenie rokovania IX. Valného zhromaždenia Vzhľadom ku skutočnosti, že členovia SSOK nepodali ďalšie návrhy, Dr. Miroslav Králik sa členom poďakoval za ich účasť na IX. VZ SSOK a následne oficiálne ukončil IX. Valné zhromaždenie SSOK. V Belehrade 07.04.2017. Predseda valného zhromaždenia overovateľ Dr. Miroslav Králik Rastislav Zorňan


predseda SSOK Dr.Miroslav Králik


      ©SSOK 2014