SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovensko - srbské obchodné alternatívy 2017


Mimoriadny záujem slovenských a srbských firiem o seminár

SLOVENSKO – SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY

(ktorý sa uskutočnil 22.9.2017 v Bratislave)


V piatok 22.09.2017 sa uskutočnil seminár SLOVENSKO – SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY, ktorý organizovala Slovensko – srbská obchodná komora.Odborným garantom bola právna kancelária KRALIK & PARTNERS, ktorá sa špecializuje na obchodné právo a v rámci svojej medzinárodnej pôsobnosti zastupuje svojich klientov v krajinách západného Balkánu. Seminár pozostával z dvoch časti. V prvej časti bola pozornosť venovaná „Vysielaniu zamestnancov zoSrbska na prácu na Slovensko“ a v druhej „Premiestňovaniu výrobných prevádzok zo Slovenska do Srbska“.

V rámci prvej témy bol JUDr. Máriou Mišekovou, špecialistkou na problematiku vysielania zamestnancov, prezentovaný legislatívny rámec k problematike „vysielania zamestnancov“ všeobecne v rámci Slovenska a EÚ zo Srbska (tzv. tretích krajín) na Slovensko. V rámci tejto témy sa ako prednášajúca zúčastnila i odborníčka na problematiku nadane a účtovníctvo Ing. Gordana Ivić zo Srbska, ktorá poukázala na dôležité účtovné a daňové predpisy, ktoré sa týkajú vysielania zamestnancov. V rámci diskusie, ktorá nasledovala vyplýva, že šlo o mimoriadne aktuálnu tému, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti Slovensko zápasí s nedostatkom pracovných síl, najmä keď ide o profesie ako sú: zvárači, manažéri, stavbári, betonári, operátori v rôznych výrobných procesoch a pod. Je predpoklad, že v nadchádzajúcich obdobiach Slovensko bude v týchto profesiách potrebovať zhruba 80 000 zamestnancov podľa odhadu Slovensko –srbskej obchodnej komory. Z diskusie vyplynulo i to, že uvedená problematika vysielania zamestnancov bude ešte dlhodobo aktuálna na Slovensku a že si to vyžiada zmenu legislatív vzhľadom k tomu, že platná slovenská legislatíva neumožňuje slovenským spoločnostiam, ktoré trpia nedostatkom pracovnej sily aby zamestnávali, resp. prijímali vyslaných zamestnancov mimo územia EÚ.

V druhej časti seminára „Premiestňovanie prevádzok zo Slovenska doSrbska“, boli účastníkom seminára odprezentované aktuálne možnosti, výhody a stimuly pri investovaní do podnikania v Srbsku. Prezentáciou týchto možností v rámci prednášky Dr. Miroslava Králika, ktorý sa problematikou obchodného práva v krajinách západného Balkánu zaoberá už vyše 15 rokov, bolo poukázané na skutočnosť a možnosti presunu už existujúcich výrobných a iných prevádzok zo Slovenska do Srbska, alebo investovania do nových výrobných prevádzok v Srbsku. Výhody spočívajú hlavne v znížených mzdových výdavkov, ktoré sa reflektujú aj v znížených odvodových povinnostiach voči štátu, čo predstavuje veľkúkomparatívnu prednosť pre slovenské spoločnosti, ktoré by sa rozhodli pre tentokrok. Výhody investovania v Srbsku spočívajú aj v daňovej sfére, kde v súčasnosti, v zmysle srbskej legislatívy, existujú veľmi atraktívne daňové úľavy pre investorov a stimuly pri novovytvorených pracovných miestach. Výhody, ktoré je potrebné spomenúť sú i tzv. úľavy na oprávnených nákladoch pre investora replica orologi svizzeri v Srbsku, do ktorých sa napr. započítava nájom. Ďalšou úľavou sú platové stimuly, kde sa srbský štát podieľa na vyplácaní miezd pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v rámci podnikateľského projektu schváleného Rozvojovou agentúrou Srbska („Razvojna agencija Srbije“ –RAS). V rámci prezentácie bolo poukázané na ďalšie výhody investovania v Srbsku ako je kvalitná pracovná sila, veľký potenciál odbytu výrobkov (keďže Srbsko má toho času uzatvorené viaceré obchodné dohody o bezcolnom styku s Ruskou federáciou, Tureckom, Bieloruskom a s krajinami CEFTA a EFTA. Pokiaľ ide o EÚ, Srbsko je kandidátskou krajinou a toho času nielen, že sú zrušené clá na väčšinu výrobkov ale Srbsko maprispôsobené všetky základné právne normy,ktoré sa vzťahujú na pracovné právo, obchodné právo, záväzkové vzťahy, právo verejného obstarávania, konkurzné právo ako i účtovné štandardy týkajúce sa vedenia účtovníctva. Pokiaľ ide o platobný styk, ten prebieha štandardným spôsobom.

Pre tie obchodné subjekty, ktorésa rozhodnú rozšíriť svoje podnikanie v Srbsku, a to bolo uvedené v prezentácii Dr. Miroslava Králika, zo strany Slovensko – srbskej obchodnej komory, ktorá je asociáciou slovenských a srbských podnikateľov, sú vytvorené predpoklady na rýchle založenie obchodných spoločností s kompletným servisom a sídlom ako i možnosťou zabezpečenia, účtovného, daňového a právneho poradenstva, prostredníctvom partnerských firiem v Srbsku, tak aby sa investor, ktorý sa rozhodne začať s podnikaním v Srbsku mohol zaoberať a sústrediť na svoj business plán a nevenoval sa riešeniu administratívno - technických otázok, ktoré s podnikaním v zahraničnom prostredí súvisia a častokrát spomaľujú prípravy na začatie podnikania.

replica watches


Zoznam účastníkov seminára:


 • Profi Page s.r.o.,

 • PSL, s.r.o.

 • Inovoos doo

 • BP SLOVAK Investment Consulting, s.r.o.

 • TuCon, a.s.

 • PROFEMA, s.r.o.

 • VRC, s.r.o.

 • EUROPERSONAL & FABRIKA, s.r.o.

 • XXL Service Slovakia, s.r.o.

 • PRAMA, s.r.o.

 • SQS Slovakia, s.r.o.

 • STRETTON s.r.o.

 • KONŠTRUKTA – INDUSTRY, a.s.

 • request spol, s.r.o.

 • Partner4you Group, s.r.o.

 • EXPRESS PEOPLE, s.r.o.

 • Proact People Slovensko

 • Wincott People, a.s.

 • Prodex spol. s.r.o.

 • McRoy s.r.o.

 • Promont Slovakia s. r. o.

 • Respect doo

 • H.M.K. Group s.r.o.

 • Planstandard

 • SDD Consult, s.r.o.

 • AŽURNO

 • Colorspol


Dr. Králik prednáša o možnostiach podnikania v Srbsku

Lektorka JUDr. Mária Mišeková prednáša o zamestnávaní srbských občanov na Slovensku

Gordana Ivić informuje o daňovej a odvodovej situácii v Srbsku


   ©SSOK 2014